Das Freiburger Frauen- und Kinderschutzhaus

خشونت خانگی چهره های زیادی دارد

شما و فرزندانتان حق زندگی بدون خشونت را دارید

چه می توانم بکنم؟
در خطر های جدی:

با پلیس ۱۱۰ (رایگان) تماس بگیرید. او کمک می کند و اولین اقدامات محافظتی را انجام می دهد (مثلاً با اخراج فرد تهدید کننده از آپارتمان محل زندگی)

کشیک:

در شرایط بحرانی ما شبانه روز در دسترس هستیم. شما همچنین می توانید با دفتر خدمات ما در خارج از ساعات اداری به روش های زیر تماس بگیرید

ما می توانیم از شما حمایت کنیم:

تلفن کمک

خط تلفن کمک قادر است به شما به زبان های مختلف کمک کند (تلفن: ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶)